รายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกตามงบรายจ่าย
วันที่ 07 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566
เลือกประเภทงบรายจ่าย : ทุกประเภท   รายจ่ายงบกลาง   รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 
วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย รายละเอียด พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด2022-11-16 919 การจัดสรรงบปี 2566 ค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 1,822,974.00 0.00 1,822,974.00 0.00%
2022-11-16 918 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1 368,890.00 0.00 368,890.00 0.00%
2022-11-16 917 ค่าใช้จ่ายไปราชการอบรมพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00%
2022-11-16 916 ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรมสัมมนาสภานักเรียน 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
2022-11-16 915 การดำเนินงานโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน(โครงการพาน้องกลับมาเรียน) 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00%
2022-11-16 914 การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
2022-11-16 913 การดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00%
2022-11-16 912 โครงการคอนเน็กซ์อีดี 30,840.00 0.00 30,840.00 0.00%
2022-11-16 911 ค่าใช้จ่ายไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจฯ(Active Learning) 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
2022-11-16 910 การดำเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 7,440.00 0.00 7,440.00 0.00%
2022-11-16 909 การดำเนินกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00%
2022-11-16 908 ค่าใช้จ่ายไปราชการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการออกบบการเรียนรู้ฯ BCG 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00%
2022-11-16 907 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 104,000.00 0.00 104,000.00 0.00%
2022-11-16 906 การจัดสรรงบปี 2566 ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 504,960.00 0.00 504,960.00 0.00%
906001 8 อัตรา ค่าจ้าง+ประกันสังคม 4 เดือน (เม.ย.-ก.ค.66)504,960.00 0.00 504,960.00 0.00% รายละเอียด
2022-11-16 905 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยพภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00%
905001 ค่าใช้จ่ายดำเนิงานโครงการ5,500.00 0.00 5,500.00 0.00% รายละเอียด
2022-11-16 904 ค่าพาหนะประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00%
904001 ค่าพาหนะประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์1,500.00 0.00 1,500.00 0.00% รายละเอียด
2022-11-16 903 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการประเมิน RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565ฯ 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00%
2022-11-16 902 ค่าพาหนะเข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการฯ 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00%
2022-11-16 901 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย 600.00 0.00 600.00 0.00%
2022-11-16 804 การจัดสรรงบปี 2566 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) 36,232,163.00 0.00 36,232,163.00 0.00%
804025 39010027 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ : 30,673.00 0.00 30,673.00 0.00% รายละเอียด
804024 39010025 โรงเรียนบ้านภูพานคำ : 137,146.00 0.00 137,146.00 0.00% รายละเอียด
804023 39010024 โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา : 39,508.00 0.00 39,508.00 0.00% รายละเอียด
804022 39010023 โรงเรียนบ้านโนนทัน : 80,699.00 0.00 80,699.00 0.00% รายละเอียด
804021 39010022 โรงเรียนร่มเกล้า : 714,133.00 0.00 714,133.00 0.00% รายละเอียด
804020 39010021 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ : 93,654.00 0.00 93,654.00 0.00% รายละเอียด
804019 39010020 โรงเรียนบ้านนาเลิง : 417,490.00 0.00 417,490.00 0.00% รายละเอียด
804018 39010019 โรงเรียนบ้านโนนคูณ : 58,383.00 0.00 58,383.00 0.00% รายละเอียด
804017 39010018 โรงเรียนบ้านห้วยโจดเก่าโกใต้ : 176,773.00 0.00 176,773.00 0.00% รายละเอียด
804016 39010017 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น : 105,345.00 0.00 105,345.00 0.00% รายละเอียด
804015 39010016 โรงเรียนบ้านนาอ่าง : 15,764.00 0.00 15,764.00 0.00% รายละเอียด
804014 39010015 โรงเรียนบ้านกุดเต่า : 121,617.00 0.00 121,617.00 0.00% รายละเอียด
804013 39010014 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง : 170,360.00 0.00 170,360.00 0.00% รายละเอียด
804012 39010013 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา : 80,123.00 0.00 80,123.00 0.00% รายละเอียด
804011 39010012 โรงเรียนบ้านทรายงาม : 96,915.00 0.00 96,915.00 0.00% รายละเอียด
804010 39010011 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง : 623,947.00 0.00 623,947.00 0.00% รายละเอียด
804009 39010010 โรงเรียนบ้านกุดฉิม(อำเภอเมือง) : 132,169.00 0.00 132,169.00 0.00% รายละเอียด
804008 39010009 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา : 562,662.00 0.00 562,662.00 0.00% รายละเอียด
804007 39010008 โรงเรียนบ้านหนองกุง : 91,386.00 0.00 91,386.00 0.00% รายละเอียด
804005 39010006 โรงเรียนบ้านกุดจิก : 113,602.00 0.00 113,602.00 0.00% รายละเอียด
804001 39010001 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา : 401,266.00 0.00 401,266.00 0.00% รายละเอียด
804002 39010002 โรงเรียนบ้านโนนอุดม : 113,121.00 0.00 113,121.00 0.00% รายละเอียด
804003 39010003 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม : 331,262.00 0.00 331,262.00 0.00% รายละเอียด
804004 39010004 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ : 354,629.00 0.00 354,629.00 0.00% รายละเอียด
804006 39010007 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ : 367,709.00 0.00 367,709.00 0.00% รายละเอียด
804026 39010028 โรงเรียนบ้านโคกกุง : 191,100.00 0.00 191,100.00 0.00% รายละเอียด
804027 39010030 โรงเรียนบ้านดอนนาดี : 89,533.00 0.00 89,533.00 0.00% รายละเอียด